Privacyverklaring

Privacy statement

Stichting Parochiële Leesbibliotheek Den Dungen

                                                                                   Vastgesteld op 20 november 2018

1. Inleiding
Voor Stichting Parochiële Leesbibliotheek Den Dungen (hierna: “de bibliotheek”) is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. De bibliotheek respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u (in de bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dit privacy statement wordt behandeld. Met het aan ons verschaffen van persoonsgegevens geeft u toestemming deze in lijn met dit privacy statement te verwerken.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de bibliotheek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

3. Persoonsgegevens 
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, bankrekeningnummer, maar bijvoorbeeld ook aan leengegevens of voorkeuren die bij ons zijn opgegeven.

 • voor het uitvoeren van het door u afgesloten bibliotheekabonnement, waaronder begrepen de registratie van geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van abonnementsgelden, leengelden, boekvergoeding en/of boetes;
 • indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de bibliotheek naam en e-mailadres om te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het abonnement van de bibliotheek. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door het zenden van een mail naar biebdendungen@home.nl;
 • om contact met u te kunnen hebben over het abonnement en de eventuele opzegging daarvan;
 • voor de verstrekking van de door u gevraagde informatie of het afhandelen van verkregen informatie en het reageren op door u gestelde vragen;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van onze bibliotheek;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven per email. (voor zover daarvoor is aangemeld);
 • voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
 • voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening;
 • voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

5. Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven gegevens, behoudens in de hierna aangegeven gevallen, niet aan derden door.

Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan of moet plaatsvinden, namelijk de volgende:

 • bij door ons ingeschakelde hulppersonen;
 • op grond van wettelijke verplichtingen.

We zullen deze situaties hierna kort toelichten.

Door ons ingeschakelde hulppersonen

Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld voor het maken van statistische analyses of het verzorgen van mailings). In die situaties zullen we steeds met die derde partij, door middel van het afsluiten van een “verwerkersovereenkomst”, afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Het komt erop neer dat deze derde partijen worden verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacy statement na te leven. Via onze functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen die gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

6. Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). De gegevens van alle leden van de bibliotheek kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

7. Gebruik voor nieuwe doeleinden

De bibliotheek kan persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om de kans te bieden deelname te weigeren.

8. Bewaartermijnen

We doen onze uiterste best om geen onnodige gegevens te bewaren. Daarom bewaren we  persoonsgegevens alleen zolang als het noodzakelijk is voor de aangegeven doeleinden of zolang als de wet het voorschrijft.

 • De bibliotheek zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de bibliotheek het verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd. Indien u bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van  persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan er eveneens contact opgenomen worden met de functionaris gegevensbescherming (biebdendungen@home.nl). De bibliotheek zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de bibliotheek u hiervan op de hoogte brengen.

 • biebdendungen@home.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan er natuurlijk altijd gebruik gemaakt worden van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of er kan een beroep gedaan worden op de bevoegde rechter.

10. Wijzigingen privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze bibliotheek.

Contactgegevens

Als er vragen zijn over dit privacy statement of ons privacybeleid, kan er contact opgenomen worden met ons via onderstaande gegevens.

Stichting Parochiële  Bibliotheek Den Dungen
Litserstraat 2, 5275 BV Den Dungen

Telefoon:073-5942182

info@biebdendungen.nl
KvK-nummer: 41080567